תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

להלן תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר PODUCATION ("האתר"). שימוש באתר כמוה כאישור שהמשתמש קרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ושתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן מחייבים את המשתמש.

לבעלי האתר נתונה הרשות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש ומדיוניות הפרטיות מעת לעת ויעדכנו אותם באתר, כאשר שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר, ויחייבו את המשתמש.

השימוש באתר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד. הבעלים אינם נושאים באחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.

זכויות יוצרים

היצירות שיעשו באתר PODUCATION הן באחריות היוצרים בלבד, ולהם הזכויות המלאות על היצירה.

היוצרים מתחייבים שלא להפר זכויות יוצרים ע"י שימוש ביצירות ללא זכות מוקנית, וכל הפרה תהיה באחריותם בלבד, לא להעלות או להפיץ ממנו תכנים הפוגעים בזכות הפרטיות או זכויות הפרט.

PODUCATION מתחייבת שלא להפיץ את התכנים המועלים לאתר ללא הסכמת היוצרים בכתב.

שימוש במידע

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש המשתמשים לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני.

לא יעשה שימוש במידע הנמסר ע"י המשתמשים לצורך שאינו מוגדר בעת מסירתו, וכן המידע לא יועבר לגורם נוסף.

השימוש של המשתמש באתר הוא על אחריותו בלבד. בשום מקרה האתר או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה של המשתמש, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים של המשתמש.

האתר וכל צד המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו, אינו נושא בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות הגולש באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד, בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. מובהר כי כל התכנים ו/או השירותים המופיעים באתר זה מובאים “כמות שהם” (as-is) ובכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין האתר ו/או מפעיליו אחראיים, בכל צורה שהיא, במפורש או מכללא, לגבי תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, שירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות גישה לאתר, לרבות בין השאר, אחריות לאיכות, להתאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה ו/או לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הם פונים ומחייבים את כלל הגולשים ללא הבדל מין.